Iskcon Vrindavan DailyDarshan
Audio List
31.01.2017-H.G.-Akrura-Prabhu-BG-9.22
30.01.2017-H.G.-Rohini-Suta-Prabhu-BG-9.20-21
28.01.2017-H.G.-Prabhanu-Prabhu-BG-9.19
27.01.2017-H.G.-Bhuvaneshvar-Prabhu-BG-9.18
26.01.2017-H.G.-Kesidamana-Prabhu-BG-9.17
25.01.2017-H.G.-Hamsarupa-Prabhu-BG-9.16
24.01.2017-H.H.-Bhakti-Anugraha-Janardana-Swami-BG-9.15
23.01.2016-H.G.-Rohini-Suta-Prabhu-BG-9.14
21.01.2017-H.G.-Sureshvara-Prabhu-BG-9.13
20.01.2017-H.G.-Bhuvaneshvar-Prabhu-BG-9.12
19.01.2017-H.G.-Kesidamana-Prabhu-BG-9.11
18.01.2017-H.G.-Harikesha-Prabhu-BG-9.11
17.01.2017-H.H.-Bhakti-Anugraha-Janardana-Swami-BG-9.10
16.01.2017-H.G.-Rohini-Suta-Prabhu-BG-9.9
14.01.2017-H.G.-Adi-Deva-Prabhu-BG-9.8-1
12.01.2017-H.G.-Kesidamana-Prabhu-BG-9.6
11.01.2017-H.G.-Harikesha-Prabhu-BG-9.5
10.01.2017-H.H.-Bhakti-Anugraha-Janardana-Swami-BG-9.4
09.01.2017-H.G.-Rohini-Suta-Prabhu-BG-9.3
07.01.2017-H.G.-Nagapatni-Mataji-BG-9.2
06.01.2017-H.G.-Bhuvaneshvar-Prabhu-BG-9.2
05.01.2017-H.G.-Kesidamana-Prabhu-BG-9.2
04.01.2017-H.G.-Harikesha-Prabhu-BG-9.1
3.01.2017-H.G.-Bhuvaneshvar-Prabhu-BG-9.7-8
03.01.2017-H.G.-Yashoda-Mayi-Mataji-BG-overview-of-8th-Chapter-(part-2)
02.01.2017-H.G.-Yashoda-Mayi-Mataji-BG-overview-of-8th-Chapter-(part-1)